Geschiedenis

De kiem van onze vereniging ligt in 1998. Zeven mensen uit de ouderwerking van Schoolopbouw richtten samen De Schakel op. In 2000 werden we een feitelijke vereniging met in de Raad van Bestuur verschillende leden van uiteenlopende sociale organisaties te Ronse: Basisschakelwerking Ronse. Pas in 2003 kregen we onze huidige naam: De Vrolijke Kring. Eén van onze leden: "omdat dit de enige plek is waar ik me eens vrolijk kan voelen, ondanks alle problemen en beslommeringen in mijn leven". De meerderheid stemde in met deze naam. Zo werd onze naam ook een beetje ons handelsmerk: een plaats om ook eens te ontspannen en gezellig samen te zijn. Maar ook om onze moeilijkheden te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken.

Ons huis is een beetje een thuis geworden. De locatie die de Lions Ronse ons in 2006 ter beschikking stelt lijkt op een gewoon huis met een keuken, een gezellige polyvalente ruimte, een vergaderzaaltje en bureau.

Langzaamaan werd De Vrolijke Kring een begrip in Ronse. Géén nieuwe organisatie die meer van wat al bestaat biedt. Géén bevoogdende instantie maar een groep mensen die samen vechten tegen armoede in de brede zin van het woord. We zitten rond de tafel met zoveel verschillende organisaties en samenwerken loopt steeds vlotter. De talrijke projecten die we op lokaal en provinciaal niveau mee ondersteunen, geven ons de kracht om verder te gaan. Momenteel bereiken we een 300-tal mensen op jaarbasis, een vierde ervan met armoede-ervaring.

Uitgangspunt

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen"

Joseph Wresinski (ATD vierde wereld)

De 6 criteria

Wij zijn een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Deze verenigingen nemen als basis de 6 criteria van het decreet van 21 maart 2003 betreffende armoedebestrijding:

Blijven zoeken naar armen

De nodige instrumenten inzetten om armen te blijven zoeken.

Armen verenigen

Samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet-armen organiseren.

Armen het woord geven

De geëigende methodieken hanteren om het proces te ondersteunen waarbij aan armen het woord gegeven wordt.

Werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen

Informatie en vorming aanbieden.

Werken aan de verandering van maatschappelijke structuren

Thematisch werken aan maatschappelijke structuren

De dialoog met de samenleving en het beleid realiseren

Dialoogwerkgroepen opzetten om participatie in het beleid mogelijk te maken

Filosofie

Armoede betekent uitsluiting op verschillende vlakken. Het is een uitsluiting die maakt dat je rechten niet gegarandeerd zijn. Met rechten bedoelen we sociale grondrechten: het recht op deelname aan de samenleving, op maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op een gezin, op cultuur en vrije tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een gezonde en betaalbare woning, op energie en water en het recht op gezondheid en welzijn. De ene uitsluiting brengt de andere met zich mee: wie in een krot woont heeft vaak geen plaats om zijn huiswerk te maken en wie niet meekan in het onderwijs vindt moeilijk de weg naar werk (zie: www.armoede.be).

Als vereniging waar armen het woord nemen willen wij samenwerken om deze uitsluiting te bestrijden. De basiswerking is de lijm die de vereniging samenhoudt. Elkaar als mens ontmoeten, verbondenheid tot stand brengen, laagdrempelig zijn, elkaar aanvaarden maar ook steeds verder duwen in de richting van groei... Dit is een werk van lange adem. En het is hier dat het schoentje soms wringt: onze maatschappij is gefocust op snelle resultaten en dat is in deze materie onmogelijk. Wederzijds begrip is essentieel om maatschappelijke structuren te veranderen. Het Netwerk tegen Armoede is hierbij de spreekbuis voor ons en de 58 andere verenigingen waar armen het woord nemen.

Thema

Ieder jaar kiezen onze leden een nieuw thema dat we extra in de verf zetten. Samen met leden met armoede ervaring bespreken we de moeilijkheden die ze ervaren. We zoeken naar oplossingen en/of signaleren de moeilijkheden naar de betrokken diensten en verantwoordelijke politici. We doen het samen met andere verenigingen waar armen het woord nemen op lokaal en/of bovenlokaal niveau. We volgen en geven vormingen en organiseren activiteiten hierrond.