27-012019

Nieuwsflash februari

20 februari: Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid
Op deze dag, wordt aandacht besteed aan de ongelijkheid in de wereld. Gestreefd
wordt naar een gelijke behandeling van alle mensen.
Er wordt een boodschap uitgedragen van vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid en solidariteit.
Daarvoor moeten we samen strijd leveren tegen armoede, tegen onveiligheid , voor
onderwijs, voor goede betaalbare woningen, voor waardig werk en faire verloning, voor
de gelijkheid van man en vrouw…met andere woorden voor gerechtigheid en welzijn
voor alle burgers.

NIEUWE WET VERRUIMT DE MOGELIJKHEID VOOR VERENIGINGEN
OM NAAR DE RECHTER TE STAPPEN
Een vereniging die bij een rechter wil protesteren over
een schending van de grondrechten kon tot voor kort
enkel terecht bij het Grondwettelijk Hof of de Raad van
State. Bij de gewone rechtbanken zoals de rechtbank
van eerste aanleg of de arbeidsrechtbank kon een
vereniging meestal niet terecht. Door de nieuwe wet,
nu goedgekeurd in De Kamer - verandert dit: een
vereniging zal nu als er rechten van de mensen of grondrechtschending op het spel
staan ook als vereniging rechtszaken kunnen aanspannen.
Het Netwerk tegen Armoede juicht deze wetswijziging toe: deze nieuwe wet geeft ons
een belangrijk nieuw instrument om de grondrechten van mensen in armoede
desnoods ook via de rechter te beschermen. Het aanspannen van een rechtszaak blijft
uiteraard steeds ons laatste redmiddel: het debat voor een rechter kan nooit in de
plaats komen van een open politiek debat waarin een echte ideeënuitwisseling met
mensen in armoede plaatsvindt. Zie hierover ook onze bijdrage in het meest recente
Jaarboek Armoede “Effectief armoedebeleid, meer dan een juridische strijd. Over de
noodzakelijkheid van de dialoog met mensen in armoede”.

Terug naar overzicht